Sběr a svoz odpadů

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpise, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Mobilní sběr provádí najaté společnosti spol. BEC odpady.

Výše místního poplatku za odpad v Michalovicích:

V obci Michalovice funguje tzv. lístkový systém, kdy si občané kupují lístky na jednotlivé vývozy odpadních nádob. Poplatek za lístek je 55,- Kč

Možnost zakoupení na OÚ Michalovice v úředních hodinách: Po – 17.00 – 18.00 hodin
  Čt – 17.00 – 19.00 hodin
nebo v místním obchodě. Otevírací doba: Po – Pá – 7.00 – 10.00    15.00 – 16.30 hodin
  So – 7.00 – 10.00 

 

Termíny vývozů sběrných nádob pro období 2019

 • Vývoz sběrných nádob na papír:                   1 x 14 dnů (každé sudé pondělí)
 • Vývoz sběrných nádob na plasty:                  1 x týdně   (každou středu)
 • Vývoz sběrných nádob na sklo:                     1 x 28 dnů (ve středu)
 • Vývoz sběrných nádob na komunální odpad: zimní měsíce 1 x týdně (každé úterý), letní měsíce 1 x 14 dnů (každé sudé úterý)
Týden Den Datum Barva nálepky, typ svozu
15 Úterý 09.04.2019 komunální odpad
Středa 10.04.2019 plast / sklo
16 Pondělí 15.4.2019 papír
Úterý 16.04.2019 komunální odpad
Středa 17.04.2019 plast
17 Úterý 23.04.2019 komunální odpad
Středa 24.04.2019 plast
18 Pondělí 29.04.2019 papír
Úterý 30.04.2019 komunální odpad
Středa 1.05.2019 plast
19 Středa 08.05.2019 plast / sklo
20 Pondělí 13.05.2019 papír
Úterý 14.05.2019 komunální odpad
Středa 15.05.2019 plast
21 Středa 22.05.2019 plast
22 Pondělí 29.05.2019 papír
Úterý 28.05.2019 komunální odpad
Středa 29.05.2019 plast
23 Středa 05.06.2019 plast / sklo
24 Pondělí 10.06.2019 papír
Úterý 11.06.2019 komunální odpad
Středa 12.06.2019 plast
25 Středa 19.06.2019 plast
26 Pondělí 24.06.2019 papír
Úterý 25.06.2019 komunální odpad
Středa 26.06.2019 plast
27 Středa 03.07.2019 plast / sklo
28 Pondělí 08.07.2019 papír
Úterý 09.07.2019 komunální odpad
Středa 10.07.2019 plast
29 Středa 17.07.2019 plast
30 Pondělí 22.07.2019 papír
Úterý 23.07.2019 komunální odpad
Středa 24.07.2019 plast
31 Středa 31.07.2019 plast / sklo
32 Pondělí 05.08.2019 papír
Úterý 06.08.2019 komunální odpad
Středa 07.08.2019 plast
33 Středa 14.08.2019 plast
34 Pondělí 19.08.2019 papír
Úterý 20.08.2019 komunální odpad
Středa 21.08.2019 plast
35 Středa 28.08.2019 plast / sklo
36 Pondělí 02.09.2019 papír
Úterý 03.09.2019 komunální odpad
Středa 04.09.2019 plast
37 Středa 11.09.2019 plast
38 Pondělí 16.09.2019 papír
Úterý 17.09.2019 komunální odpad
Středa 18.09.2019 plast
39 Středa 25.09.2019 plast / sklo
40 Pondělí 30.09.2019 papír
Úterý 01.10.2019 komunální odpad
Středa 02.10.2019 plast

 

Komunální odpad se v obecním systému třídí na tyto složky:

1)     sklo

2)     nápojové lahve plastové (PET lahve), ostatní plasty a nápojové kartony

3)     papír

4)     baterie a rozměrově vhodné elektrospotřebiče

5)     objemná složka komunálního odpadu

6)     nebezpečné složky komunálního odpadu

7)     kovový sběr

8)     stavební odpad

9)     biologicky rozložitelný odpad

10)   směsný komunální odpad

11) Použitý kuchyňský olej

1. sklo – do plastových kontejnerů černé barvy se zeleným víkem o objemu 1100 litrů.

2. nápojové lahve plastové (PET lahve), ostatní plasty a nápojové kartony – do plastových kontejnerů černé barvy se žlutým víkem o objemu 1100 litrů.

3. papír – do plastových kontejnerů černé barvy s modrým víkem o objemu 1100 litrů.

Umístění kontejnerů na sklo, papír, PET a kuchyňský olej je v ulici směr OÚ u baráku č. popisné 80.

4. Baterie a rozměrově vhodné (malé a střední) elektrospotřebiče, kterými jsou: malé domácí spotřebiče (např. žehličky, mixéry, hodinky, váhy) zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení (např. notebooky, diáře, kalkulačky, telefony, počítačové periferie – myši,klávesnice)

·         spotřebitelská zařízení (např. rádia, DVD, CD, videorekordéry, MP3 přehrávače)
·         elektrické a elektronické nástroje (např. vrtačky, pily, brusky)
·         hračky, vybavení pro volný čas a sporty (např. vláčky, videohry, sportovní měřidla)
·         ostatní střední a drobné elektrospotřebiče (např. lékařské měřicí přístroje)

V prostorách obecního úřadu je umístěn box na drobné elektroodpady. Zpětný odběr elektrozařízení zajišťuje ASEKOL s.r.o. a ELEKTROVIN a.s. prostřednictvím spol. BEC.Ostatní elektrospotřebiče je možno odvézt bezplatně do sběrného dvora Litoměřice v Nerudově ulici u pokratických závor.

Nebo volat na tel. čísla 723 832 422, 723 814 768 hasiči Vel. Žernoseky po domluvě si pro elektrozařízení přijedou.

5.Objemná složka komunálního odpadu je odpad, který nelze pro jeho rozměry odkládat do sběrných nádob na směsný odpad, např. starý nábytek (mimo velkých dřevěných kusů – masiv), koberce, linolea, matrace, sanitární keramika, staré hadry, vysklené okenní rámy, atp.
Do kontejneru nepatří: nebezpečné odpady, pneumatiky, pračky, sporáky, bojlery, stavební suť, železný šrot, zasklená okna.  

Sběrná místa mobilního sběru objemných složek komunálního odpadu: odložte před svým domem tak, aby tím nevzniklo nebezpečí ani překážka v provozu na pozemních komunikacích. V nepřístupných místech je nutno odpady odložit ke komunikaci. Svoz proběhne z míst, odkud se sváží komunální odpad. Posádka svozového vozidla zde osobně přijímá k odvozu objemové složky komunálního odpadu. Termíny mobilního sběru se oznamují na úřední a informačních deskách v obci, veřejným rozhlasem, internetových stránkách, vhozením letáčku do schránky 2x do roka.

6. Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou všechny složky komunálního odpadu, které jsou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, nebezpečným odpadem – zejména (řazeno abecedně) akumulátory, akumulátorová kyselina, aceton, baterie, benzin, brzdová kapalina, barviva, čistící prostředky, dehet, fotochemikálie, halonové hasicí přístroje, chladící kapaliny, impregnační prostředky na dřevo, insekticidy, odbarvovače, léky, mazací tuky, nátěrové hmoty (pryskyřice), oleje, olovo a jeho slitiny, odrezovače, pesticidy, petrolej, plechovky se zbytky barev a olejů, pigmenty, rtuť, rozpouštědla, ropné produkty, ředidla, terpentýn, výbojky, zářivky, zdravotnický odpad.

Pravidelný mobilní sběr nebezpečných odpadů je sběr, zajištěný společností pověřenou sběrem nebezpečných odpadů, prováděný v pravidelných intervalech

(2x ročně) na určených místech (označených zastávkách), prostřednictvím speciálního sběrného vozidla. Termíny mobilního sběru se oznamují na úřední a informačních deskách v obci, veřejným rozhlasem, internetových stránkách, vhozením letáčku do schránky.

7. Kovový sběr  
Sběrné místo na dvoře Obecního úřadu Michalovice
– pouze pro kovy,

8. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem, např. ukládáním do kontejnerů a jejich následným odvozem na skládku stavebního odpadu.

Sběrný dvůr Třeboutice

Ceník zneškodnění odpadů na skládce odpadů Třeboutice

SONO PLUS s.r.o., Řízená skládka komunálních a ostatních odpadů

Ceník zneškodnění odpadů na skládce odpadů SONO PLUS s.r.o.

9. Biologicky rozložitelný odpad je listí, tráva, plevel a drobné větve ze zahrad fyzických osob, zbytky ovoce, zeleniny, slupky. Z jara a na podzim nepravidelně přistaven kontejner u tenisového kurtu.

10. Směsný odpad je ta část komunálního odpadu, která zůstane po vytřídění všech složek.
Sběrnou nádobou je typizovaná nádoba určená k odložení složek komunálního odpadu (popelnice 110 nebo 240 litrů).
Svoz směsného komunálního odpadu k odstranění je prováděn podle stanoveného harmonogramu vždy dne úterý.

kombinovaný letní svoz (květen až září) 1 x za 14 dnů
  zimní svoz (říjen až duben) 1 x za týden
 1. komunální odpad třídit a odkládat na určená místa stanoveným způsobem a v určených termínech.
 2. ukládat do sběrných nádob pouze vytříděné složky komunálního odpadu, odpovídající označení sběrné nádoby.
 3.  zajistit pro shromažďování směsného odpadu sběrné nádoby 110 nebo 240 litrů; pro jejich pořízení je možno využít nabídky obecního úřadu.
 4. v chatových osadách využít systému svozových stanovišť
 1. K zajištění bezproblémového chodu systému nakládání s komunálním odpadem, zejména za účelem správného vyprazdňování sběrných nádob se stanoví zákaz zhutňování nebo udupávání odpadu ve sběrných nádobách a povinnost plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.
 2. Pořadatelé veřejnosti přístupných akcí jsou povinni v místech konání umístit dostatečný počet sběrných nádob na odpad a po skončení akce zabezpečit jeho odstranění.

11.  Použitý kuchyňský olej

Sběrné místo je na dvoře Obecního úřadu Michalovice

Bezpečnostní pokyny (kód odpadu 20 01 25)

– V případě úniku oleje mimo nádobu ihned kontaktujte:
     1.ČERNOHLÁVEK GROUP, TEL. 777113306
     2. OBECNÍ ÚŘAD, TEL. 414 120 050
     3. TÍSŇOVOU LINKU 112 (nahlášení rozlitého použitého oleje)

DO SBĚRNÉ NÁDOBY:

 • PATŘÍ: Přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.
 • NEPATŘÍ: Směsný (komunální) odpad, sádlo, lůj, motorový olej, plast, sklo, papír, nápojové kartóny, baterie, elektromateriál, textil a obuv, biologický odpad, zdravotní materiál